Na czym polega rozgraniczenie nieruchomości?

Czasami mamy do czynienia z sytuacją, w której ustalenie granic nieruchomości nie jest oczywiste. Wówczas utrudnione jest również ustalenie stanu prawnego, a do tego nierzadko dochodzi do sporów. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest dokonanie rozgraniczenia nieruchomości. Na czym polega ten proces, kto może go przeprowadzić i w jakich przypadkach rozgraniczenie nieruchomości jest możliwe?

Kiedy można rozgraniczyć nieruchomość i kto o tym decyduje?

Na początek warto krótko omówić, kiedy rozgraniczenie nieruchomości jest możliwe. Można to zrobić przede wszystkim w sytuacji, w której granice prawne nieruchomości nie zostały wcześniej ustalone, a także w przypadku braku dokumentów, które określają położenie znaków granicznych, które uległy zniszczeniu, uszkodzeniu albo przesunięciu.

O podział nieruchomości można się starać także w momencie, w którym przebieg granic dzielących poszczególne nieruchomości jest sporny. Wznowienie punktów granicznych albo ich ustalenie przez geodetę może się odbyć na wniosek strony lub z urzędu, a organem odpowiedzialnym za przeprowadzenie tego procesu jest burmistrz, wójt bądź prezydent miasta lub gminy, w której położona jest konkretne nieruchomość.

Jak przebiega proces rozgraniczenia nieruchomości?

Czynności, które muszą być wykonane w ramach procedur związanych z rozgraniczeniem nieruchomości, zostały opisane w Rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczania nieruchomości z dnia 14 kwietnia 1999 r. (Dz.U. nr 45, poz.453). Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej w ośrodku dokumentacji, przeprowadzeniu analizy dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego czy ksiąg wieczystych geodeta wykonuje stosowne czynności, które pozwolą na rozgraniczenie nieruchomości.

Mowa tutaj o sporządzeniu szkicu przebiegu granic, który wynikał z poprzedniego podziału (jeśli jest taka potrzeba) i ustaleniu terminu rozpoczęcia czynności związanych z ustaleniem granic wraz z dostarczeniem wezwania stronom postępowania. W umówionym terminie geodeta wskazuje stronom przebieg granicy, a następnie wykonuje stosowne prace, czyli:

  • umieszcza albo stabilizuje punkty graniczne,
  • przygotowuje protokół graniczny,
  • wykonuje pomiary granicy oraz elementów trwałych, które ją określają.

Jakie są konsekwencje rozgraniczenia nieruchomości?

Po zakończeniu procesu rozgraniczenia nieruchomości, geodeta sporządza dokumentację powykonawczą, która zawiera wszelkie informacje dotyczące ustalonej granicy. Dokumentacja ta jest następnie przekazywana do właściwego organu administracji, który podejmuje decyzję o zatwierdzeniu wyników rozgraniczenia. Po zatwierdzeniu, ustalone granice zostają wpisane do ewidencji gruntów i budynków oraz do ksiąg wieczystych. W efekcie, właściciele nieruchomości mają jasno określone granice swojego gruntu, co pozwala uniknąć ewentualnych konfliktów sąsiedzkich i ułatwia zarządzanie nieruchomością.

Kiedy rozgraniczenie nieruchomości może okazać się konieczne?

Rozgraniczenie nieruchomości może być niezbędne w przypadku wystąpienia sporów dotyczących granic czy też w sytuacji, gdy chcemy dokonać podziału nieruchomości na mniejsze działki. Warto również pamiętać, że w niektórych przypadkach, takich jak np. budowa domu czy inwestycje budowlane, wymagane może być przedstawienie dokumentacji geodezyjnej z dokładnymi granicami nieruchomości. W takich sytuacjach rozgraniczenie może okazać się konieczne.

Czy rozgraniczenie nieruchomości jest kosztowne?

Koszt rozgraniczenia nieruchomości zależy od wielu czynników, takich jak powierzchnia gruntu, liczba punktów granicznych, stopień skomplikowania prac geodezyjnych czy też ewentualne spory sąsiedzkie. W praktyce, koszty te mogą być różne, jednak warto pamiętać, że rozgraniczenie nieruchomości to inwestycja, która pozwala uniknąć niejasności i konfliktów w przyszłości. W przypadku sporów sąsiedzkich, koszty rozgraniczenia mogą być podzielone pomiędzy strony postępowania, co może zmniejszyć indywidualne wydatki. Zawsze warto skonsultować się z geodetą, aby uzyskać dokładne informacje na temat kosztów związanych z rozgraniczeniem konkretnej nieruchomości.