Kiedy sporządza się mapy do celów sądowych?

Geodeta w swojej pracy wykonuje różnego rodzaju dokumentację geodezyjną. Jednym z takich typów jest mapa do celów sądowych. Częściej stosowaną nazwą tego dokumentu jest mapa do celów prawnych. Taka mapa może być sporządzona jedynie przez geodetę uprawnionego, na zlecenie prywatnego odbiorcy, sądu lub gminy.

Co zawiera mapa do celów sądowych?

Procedura wykonania mapy i obiegu dokumentów jest ściśle określona w ustawie. W pierwszej kolejności geodeta musi odebrać materiały wyjściowe z ODGiK, przeanalizować je pod kątem geodezyjnym i prawnym. Następnie organizowane jest spotkanie na gruncie ze stronami, na podstawie którego spisuje się protokół. Zebrana dokumentację składa się w operat, który jest przedkładany w ODGiK. Każda mapa do celów prawnych musi być wyposażona w komplet niezbędnym metadanych:

  • dane dotyczące działek – zarówno działki zasadniczej, jak i działek sąsiadujących wraz z numerami. Dodatkowo muszą zostać uwzględnione kontury użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych zgodnie z mapą ewidencyjną,
  • opis mapy zawierający nazwę i identyfikator jednostki ewidencyjnej oraz obrębu, nazwy ulic, numery porządkowe nieruchomości, numery ksiąg wieczystych, tytuł mapy oraz skalę, datę opracowania mapy,
  • dane dotyczące podmiotów – imię i nazwisko lub nazwę podmiotu zgłaszającego realizacje prac, dane geodety uprawnionego z numerem świadectwa, oznaczenia kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej.

W jakich okolicznościach przygotowuje się mapę do celów sądowych?

Omawiana mapa potrzebna jest wtedy, gdy realizowana praca geodezyjna ma podłoże prawne, a w jej wyniku powstaje tak zwany operat prawny. Sytuacje, w których ma się do czynienia z takimi opracowaniami to m.in. podział nieruchomości, założenie księgi wieczystej, czy też wykup nieruchomości.