Jakie elementy zawiera i kiedy trzeba stworzyć mapę do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych jest rodzajem opracowania kartograficznego powstałego na podstawie mapy zasadniczej, która wcześniej została przyjęta przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Obecne przepisy jasno określają normy tworzenia mapy do celów projektowych przez geodetę posiadającego odpowiednie uprawnienia. Dowiedz się, jakie elementy powinno zawierać wspomniane opracowanie oraz kiedy powinno zostać wykonane.

Mapa do celów projektowych – elementy zawarte w opracowaniu

Mapa do celów projektowych, podobnie jak mapa zasadnicza, powinna przede wszystkim zawierać granice władania własności nieruchomości. Do pozostałych elementów wyszczególnianych na mapach do celów projektowych należą:

  • linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,
  • linie zabudowy,
  • osie ulic, dróg itp.,
  • miejsce usytuowania tzw. zieleni wysokiej z wyszczególnieniem miejsc, w których znajdują się pomniki przyrody,
  • miejsce usytuowania innych obiektów oraz szczegółów, które zostały wskazane przez projektanta lub inwestora i są zgodne z celem wykonywanej pracy,
  • infrastrukturę podziemną liniową oraz punktową.

Skala opracowania powinna zostać odpowiednio dostosowana do rodzaju i wielkości działki, przy czym: określone zostały konkretne wytyczne dla poszczególnych map, których skala powinna wynosić:

  • nie mniej niż 1:500 w przypadku mapy działki budowlanej,
  • nie mniej niż 1:1000 w przypadku mapy zespołu obiektów budowlanych lub terenu budownictwa przemysłowego,
  • nie mniej niż 1:2000 dla mapy rozległych terenów z obiektami liniowymi, takimi jak drogi, gazociągi, światłowody itd., a także obiektami budowlanymi, które są rozproszone na dużym obszarze.

Kiedy wykonuje się mapę do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych to opracowanie wykonywane na potrzeby każdej inwestycji, która ubiega się o pozwolenie na budowę. Innymi słowy – jest ona tworzona na potrzeby projektu budowlanego. Ponadto, mapa ta może być wykorzystana do celów prawnych, takich jak postępowania sądowe czy spadkowe podziału nieruchomości. Warto mieć na uwadze, że ważność opracowania wynosi 2 lata, a po tym czasie konieczne będzie sporządzenie nowej mapy.