Jak wykonać podział nieruchomości dla terenów, które nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego?

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) to dokument określający sposób zagospodarowania danego obszaru. Sporządzany przez gminę stanowi on podstawę do podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji oraz realizacji zadań związanych z gospodarką przestrzenną na danym obszarze. Brak określonych zasad budowy i zagospodarowania może skomplikować proces podziału nieruchomości, co wymaga indywidualnego podejścia do każdego przypadku.

Jak przeprowadzić podział nieruchomości, która nie jest objęta MPZP?

Podział nieruchomości, zwany również podziałem ewidencyjnym lub geodezyjnym, polega na ustaleniu nowej konfiguracji geodezyjnej działek gruntu. Podział nieruchomości, która nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Geodeta sporządza mapę sytuacyjno-wysokościową nieruchomości, która jest niezbędna do wykonania podziału. Projekt wraz z mapą i wypisem z rejestru gruntów przekazuje się następnie do urzędu odpowiedzialnego za udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie podziału.

Kiedy nie można przeprowadzić podziału nieruchomości?

Podział nieruchomości jest niedopuszczalny, jeśli planowana działka gruntu nie ma dostępu do drogi publicznej. Dostęp ten może być jednakże zapewniony poprzez wydzielenie wewnętrznej drogi i ustanowienie odpowiednich służebności. Wniosek o podział nieruchomości może zostać złożony przez właściciela lub osobę uprawnioną do dysponowania tą nieruchomością na podstawie umowy, lub decyzji organu właściwego do jej zarządzania. W przypadku nieruchomości będącej współwłasnością wniosek może złożyć każdy z właścicieli lub osoba działająca w ich imieniu.