Czym jest inwentaryzacja powykonawcza?

Jednym z etapów procesu dążącego do zagospodarowania terenu jest wykonanie geodezyjnego pomiaru, zwanego także inwentaryzacją powykonawczą. Jest to rodzaj czynności prowadzonej przez wykwalifikowanego geodetę posiadającego uprawnienia upoważniające do realizacji prac w danym zakresie. Wynikiem inwentaryzacji jest dokumentacja geodezyjno-kartograficzna zawierająca dane pozwalające na naniesienie wymaganych zmian na mapę zasadniczą, a także do ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz powiatowej ewidencji gruntów i budynków. Dowiedz się, na czym polegają prace związane z inwentaryzacją powykonawczą.

Na czym polega przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej?

Czynności związane z przeprowadzeniem geodezyjnej inwentaryzacji polegają na wykonaniu przez geodetę pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, których głównym celem jest zbiór szczegółowych informacji na temat zagospodarowania terenu oraz elementów wchodzących w jego skład, czyli:

  • budynków,
  • przyłączy wody, kanalizacji, gazu oraz prądu,
  • ogrodzenia, bramy wejściowej oraz furtki,
  • chodników,
  • miejsc parkingowych.

Na podstawie pomiarów przygotowany zostaje operat techniczny, który stanowi wynik przeprowadzonych prac geodezyjnych. Zgodność pozyskanych przez geodetę danych zostaje następnie zweryfikowana na podstawie projektu zagospodarowania. Inwentaryzacja powykonawcza pozwala także na uporządkowanie informacji na temat nowopowstałych elementów zabudowy, które muszą zostać naniesione na mapę pobraną przez geodetę ze starostwa powiatowego. Inwentaryzacja stanowi ocenę oraz podsumowanie prac związanych zagospodarowaniem terenu, do których zalicza się zarówno budowę nowych obiektów, jak i przebudowę już istniejących.

Kiedy i jak długo przeprowadza się inwentaryzację powykonawczą?

Każde zakończenie inwestycji budowlanej musi zostać poprzedzone przeprowadzeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Obowiązek zgłoszenia nowopowstałych lub przebudowanych obiektów należy do kierownika budowy.

Okres trwania opisywanych czynności geodezyjnych wynosi od jednego tygodnia do dwóch miesięcy i uzależniony jest od liczby punktów, które muszą zostać pomierzone i naniesione na dokumentację, a także czasu oczekiwania na mapę dostarczaną przez starostwo powiatowe.